Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In overeenstemming met deze wet heeft Advocatenkantoor Van den Oudenaller maatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

 

Uw persoonsgegevens

Het kantoor verwerkt persoonsgegevens van cliënten die het kantoor bijstaat. Hierbij gaat het om NAW-gegevens, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen, eventuele medische gegevens of justitiële documentatie. Deze persoonsgegevens verwerkt het kantoor omdat deze door u als cliënt op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van onze dienstverlening zijn verkregen, of door derde partijen aan het kantoor kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Doeleinden en grondslagen

Het doel en de grond voor de verwerking van die persoonsgegevens is gelegen in de noodzakelijkheid een goede uitvoering te kunnen geven aan de het kantoor verleende opdracht door u. Deze gegevens worden derhalve alleen verwerkt met uw toestemming en met het oog op een juiste uitvoering van de door u aan het kantoor gegeven opdracht, alsmede om te voldoen aan de juridische en wettelijke verplichtingen.

 

Bescherming van uw gegevens

Het kantoor deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en de door u aan het kantoor verleende opdracht. Hierbij valt te denken aan het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures, het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand en correspondentie met het Openbaar Ministerie of de rechtbank en het gerechtshof.

Het kantoor streeft ernaar uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te bewaren en te beschermen tegen verlies en datalekken en draagt om die reden zorg, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

Bewaartermijnen

Dossiers worden, nadat deze zijn gearchiveerd, 5 jaar bewaard. Daarna worden de dossiers en daarmee ook de persoonsgegevens vernietigd. Als cliënt kunt u het kantoor een opgave vragen van de van u verwerkte persoonsgegevens.

 

Klachten?

Indien u als cliënt van mening bent dat het kantoor de AVG niet correct naleeft, dan kunt u dat aan het kantoor melden. Ook bestaat te allen tijde het recht een klacht daaromtrent in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Nederlandse toezichthouder die de naleving van de ACG controleert.

 

Laatst bijgewerkt op 6 juli 2018